۰۶
اسفند

سکمه دوزی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

هنراین دوخت بیشتر روی پارچه هایی انجام می شود که فشردگی تار وپود در یکدیگر زیاد نباشد و بتوان با راحتی با نوک سوزن تار و پود را ازیکدیگر جدا کرد مانند انواع پارچه های کتانی ، متقال و… پس از انتقال طرح به پارچه قسمتهایی از طرح مشخص و تار از میان پارچه بیرون کشیده می شود.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

این عمل از طریق شمارش تار وپود در نقاطی معین و دوخت ان تکرار می شود.سپس محل بریدن نخها با ردیف هایی از نخ ،کوک دوزی شده و کلیه  طرح به صورت مشبک ایجاد میشود.