۰۵
اسفند

یزد بندی

نوع خاصی از نحوه کاربندی زیر گنبد، پوشش قوسی شکل ورودی‌ها است که به طور معمول از نظر تزئینی نیز جلوه‌ای خاص به فضایی که دربر گرفته می‌بخشد. یزدی بندی حالتی است بین رسمی‌بندی و مقرنس

یزدی بندی، حالتی است ما بین رسمی و مقرنس. کلید رسم و اجرای آن تخته هایی است که برروی دایره هایی به مرکز شمسه قرار دارد. همچون قطارهای مقرنس، هر تخته با تخته ی بعدی به یک اندازه اختلاف ارتفاع دارند. می توان با حذف تخته های افقی، یکسره از رسمی اقتباس کرد و یزدی بندی را بوجود آورد.

یزدی بندی معمولاً در جاهایی به کار می رود که یا رسمی نمی گنجد و یا مقرنس گران تمام می شود.