۲۸
آذر

کلیج بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

کلیج بافی کلیج بافیکلیج  بافیکلیج ب افی کلیج بافی کلیج بافی کلیج بافی کلیج بافی کلیج بافی کلیج بافی