۲۸
آذر

کار بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

کاربافی یکی از صنایع نساجی سنتی است که اکثرادر شهر تاریخی میبد بافته و تولید می شود.