۲۸
آذر

نوار بافی( پن بافی)

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

صنایع دستی نوار بافی، که تولیدات حاصل از آن نوارهایی با اندازه عرض‌های متفاوت از هم است.