۲۸
آذر

نوار بافی( پن بافی)

نوعی بافندگی است، که تولیدات حاصل از آن نوارهایی با اندازه عرض‌های متفاوت از هم است، …