۲۸
آذر

مخمل بافی

مخمل نوعی پارچه ابریشمی پرزدار است که در بافت آن از دو نوع تار، یکی به عنوان تاربوم و …