۲۸
آذر

متکازین

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

نام هنر: گلیمچه متکازین قدمت: شش هزار سال قبل شهر زادگاه هنر: روستای متکازین بهشهر در شمال ایران معرفی میشود.