۲۸
آذر

ماشته بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

نبه ای در عرض های مختلف نود، صد و پنجاه ، صد و شصت ، دویست ، دویست و ده ، … ساخته و عرضه میشود .