۲۸
آذر

عریض بافی

عریض پارچه‌ای دستباف است که به وسیله دستگاه های بافندگی چوبی تولید می‌شد اما در سال …