۲۸
آذر

عبا بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

قبا پوششی با ۱۲جیب بزرگ و کوچک است. پارچۀ آن نرم و گریبان آن به شکل ۷ است، اما لباده ۸ جیب دارد.