۲۸
آذر

شعر بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

شعر بافي سنتي که با دستگاه سنتي پارچه بافي تولید میشود وهم اکنون در يزد منسوخ شده.