۲۸
آذر

شعر بافی

شعر بافي سنتي که با دستگاه سنتي پارچه بافي صورت مي‌گيرد هم اکنون در يزد منسوخ شده و …