۲۸
آذر

خوس بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

نعت دستی” خوس بافی ” یکی از انواع هنر و صنایع دستی سوزن دوزی هاست كه منحصر به زنان هنرمند و توانمند