۲۸
آذر

خوس بافی

نعت دستی” خوس بافی ” یکی از انواع سوزن دوزی هاست كه منحصر به زنان هنرمند و توانمند شهر” …