۲۸
آذر

حوله بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

حوله بافی در واقعه نوعی فرآورده نساجی سنتی شناخته شده که به کمک دستگاه بافندگی چهار وردی تولید می شود.