۲۸
آذر

احرامی بافی(سجاده بافی )

سجاده بافی به منظور تأمین شرایط مكان نمازگذار از لحاظ طهارت و پاكی است. ابعاد سجاده …