۲۷
آذر

شیشه گری فوتی

روش فوتی (دمیدن آزاد)روشی است که در آن ماده مذاب از کوره به وسیله بوری یا میله دم که قبلا گرم شده برداشته میشود سپس ماده مذاب روی نوک میله ثابت گشته بعد از  مرمری کردن یا ورز دادن و چرخاندن آن روی میز کار و گرد کردن آن، دوباره خمیر شیشه روی سر میله دم گرم میشود،

مرحله بعد دمیدن در میله( فوت کردن) و ایجاد حباب کوچک در وسط خمیر سر میله میباشد،

سپس خمیر تا جایی که سرخی خود را از دست دهد سرد میشود، خمیرمجددا  از کوره برداشته و ثابت کردن آن روی میله دم مرحله بعد میباشد.هنرمند سپس با  قاشقی کردن خمیر سر میله یا یکنواخت کردن مرحله نهایی قبل از  ساخت شیشه را آغاز مینماید.

 

از این مرحله به بعد، هنرمند استاد کار میله ی دم را گرفته، به چرخش در می آورد تا شکل اولیه ظرف مطابق هنر و سلیقه او ساخته شود. سپس آن را به هنرمند قالب ساز می دهد تا شیاری را در محل اتصال شیشه و میله فلزی واگیره ایجاد شود.

هنرمند استاد کار سپس  میله دم را از محل شیار ظرف جدا می کند. در بین مراحل فوق اگر لازم باشد مجدد خمیر را گرم می کنند.

کار شکل دادن و ساخت و پرداخت دهانه و گلوی ظرف بعد از این فرایند شروع می شود. حال زمان نصب دسته و تزئینات را روی کار است. در پایان هنرمند ظرف را با میله واگیره به پشت برگردانده تا به گرمخانه ببرد.