۲۹
آبان

سفالگری دست ساز

سُفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از این طریق سفال می‌گویند رغوب‌ترین …