۲۹
آبان

تراش کاشی سنتی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

(IHCGI)Iran handicrafts General Informationتراش کاشی سنتی

کاشی مشبک :

کاشی سفالی که پس از ساخت ، بوسیله شی نوک تیز قسمت های منفی طرح را در آورده و زیبایی خاصی به کار می بخشند .

کاشی معرق :

برش و تراش کاشی های رنگارنگ که مطابق طرح و رنگ دلخواه در کنار یکدیگر قرار داده می شوند .

کاشی معقلی :

کاشی معقلی عبارتست از پهلوی هم قرار گرفتن کاشی هایی با ابعاد بسیار کوچک بر اساس طرح مشخص .