۲۹
آبان

تراش کاشی سنتی

تراش کاشی سنتی

کاشی مشبک :

کاشی سفالی که پس از ساخت ، بوسیله شی نوک تیز قسمت های منفی طرح را در آورده و زیبایی خاصی به کار می بخشند .

کاشی معرق :

برش و تراش کاشی های رنگارنگ که مطابق طرح و رنگ دلخواه در کنار یکدیگر قرار داده می شوند .

کاشی معقلی :

کاشی معقلی عبارتست از پهلوی هم قرار گرفتن کاشی هایی با ابعاد بسیار کوچک بر اساس طرح مشخص .