۲۸
آبان

سوخت روی چرم

با بانک جامع اطلاعات صنایع دستی ایران جهت شناخت صنایع هنری ارزشمند کشور همراه باشید .
هنر سوخت روی چرم یعنی کاربرد رنگهای تیره از چرم بر روی بوم مورد نظر و نصب و چسباندن آنها در کنار همدیگر .

دراین نوع هنر، ممکن است از همه تزئینات رایج روی چرم نیز استفاده می شود. این هنر از زمان صفویه درایران وجودداشته است .درآن دوران این هنر روی جلد قرآن وکتابهای نفیس خطی کار می شد. درفاصله انقراض سلسله صفویه تا دوره قاجاریه این هنر فراموش شد .

وجه تسمیه هنر سوخت را به دو دلیل دانسته اند : اول کاربرد رنگهای سوخته یعنی رنگهای غیر شفاف و پخته در هنر سوخت چرم ، این امر از مبانی و اصول اصلی هنر سوخت چرم است.


دوم به دلیل ایجاد نقوش برجسته بر روی قطعات چرم تیماج که به دو روش ضربی و یا توسط ابزار های گداخته می باشد. ار آنجا که معمولا کتب ، واجد نسخه های متعددی هستند،مگر در موارد استثنائی امکان جلد سازی به شیوه سوخت چرم با ابزار های گداخته وهمچنین خلق آثار پرکار روی آن معمول نبوده و به همین علت جلد سازان بیشتر با تهیه مهرهای فلزی نقش بر جسته مختلف جلد هارا به روش ضربی آماده می کردند .

(IHCGI)Iran handicrafts General Information
این هنر نیازبه تسلط و مهارت در چندین رشته هنریچون صحافی کاغذسازی چرم سازی و … دارد . یک تابلوسوخت مجموعه هنرهای اصیل ایرانی به همراه ترکیبی ازچند صنعت میباشد وعبارت است ازبرش چرم نازک پوست گوسفند وبه کاربردن آن برای پیاده کردن نقوش وتصاویروطراحی ختائی درحواشی صوروسپس طلا پوش کردن وصحافی وتشعیر وتذهیب آن، به نحوی که یک تابلوی مینیاتوربوسیله الصاق قطعات چرم های بریده شده شکل می گیرد ودرچهارطرف آن اشعاری باهمان چرم ها البته به رنگ سیاه وسفیدکه به شکل حروف درآمده ،سطر بندی شده وبا هم پیوند می خورد.
کیفیت یک اثر سوخت به کاربرد مواد اصیل و طبیعی در رنگها ،استفاده از طلای خالص وپرورده شده ونیز استفاده از چرمهای مرغوب ودرست دباغی شده در آن می باشد.همچنین زیبائی واصالت طرح مورد استفاده نکته پر اهمیت دیگری در این زمینه می باشد.