۲۸
آبان

زیلو بافی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

زیلو که بافت آن در استان یزد و خاصه در شهری چون میبد از جایگاهی برجسته ی برخوردار است.