۲۸
آبان

بافت های سنتی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

بافتنی سنتی(Traditional cloth weaving) هنر تولید انواع شال،جوراب و … با استفاده از الیاف پشمی است.