۲۵
آبان

حجاری های سنتی سنگ تراشی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

یکی ازقدیمی ترین و قابل احترام ترین هنرها و پیشه های ایران سنگ تراشی سنتی میباشد. استفاده از هنر حجاری در بسیاری از موارد نقش اساسی در تهیه و ساخت ملزومات یک بنا را بر عهده داشته.

استحکام و مقاومت بالای سنگ در برابر عوامل محیطی، خواص فیزیکی و شیمیایی و قابلیت های مختلف آن در سنگ هایی با جنس و خواص متفاوت و … سبب استفاده از سنگ در ابعاد وسیعی چه در قالب تزئینی و چه در قالب کاربردی شده است.

در قزوین نیز نمونه های فراوانی از این هنر در قالب ستون های سنگی، سنگاب ها ( آبخوری هایی که پس از اسلام به دلیل اینکه مردم تشنه را سیراب میکردند دارای احترام خاصی هستند) ، از اره های سنگی ایوان ها و صحن ها، پایه ستون ها ، کتیبه ها، مجسمه ها ، ناودان ها ، آسیاب های دستی و … برجای مانده است.