۲۵
آبان

حجاری های سنتی سنگ تراشی

یکی از کهن ترین و قابل احترام ترین هنرها و پیشه های ایران سنگ تراشی سنتی است. استفاده از هنر حجاری در بسیاری از موارد نقش اساسی در تهیه و ساخت ملزومات یک بنا را بر عهده داشته است.

استحکام و مقاومت بالای سنگ در برابر عوامل محیطی، خواص فیزیکی و شیمیایی و قابلیت های مختلف آن در سنگ هایی با جنس و خواص متفاوت و … سبب استفاده از سنگ در ابعاد وسیعی چه در قالب تزئینی و چه در قالب کاربردی شده است.

در قزوین نیز نمونه های فراوانی از این هنر در قالب ستون های سنگی، سنگاب ها ( آبخوری هایی که پس از اسلام به دلیل اینکه مردم تشنه را سیراب می نمایند، دارای تقدّس خاصی هستند) ، از اره های سنگی ایوان ها و صحن ها، پایه ستون ها ، کتیبه ها، مجسمه ها ، ناودان ها ، آسیاب های دستی و … برجای مانده است .