۲۴
آبان

نگارگری

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

مشهورترین و ارزنده‌ترین نمونه‌های هنر تصویری ایران را می‌توان بر صفحات نسخه‌های خطی و مرقعات یافت . کاربرد کلمه نگارگری برای این گونه تصاویر را بر اصطلاح مینیاتور میگویند. هنر نگارگری ایرانی-اسلامی از سده چهاردهم/هشتم ه تا سده هفدهم/یازدهم رواج یافت ؛ ولی آثار تصویری به جای مانده از ادوار پیش از اسلام تا زمان حمله مغولان ، و همچنین آثار دیوارنگاری ، پرده نگاری ، قلمدان نگاری و غیره در قرون متاخر نیز جلوه‌هایی دیگر-اما کمتر شناخته شده-از نقاشی ایرانی به شمار می‌آیند.

نقاشی یا نگارگری ایرانی که به اشتباه مینیاتور نیز خوانده می‌شود شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخ اسلامی ایران است که بیشتر به صورت مصورسازی کتب ادبی ( ورقه و گلشاه ، کلیله و دمنه، سمک عیار و … ) ، علمی و فنی (التریاق ، الادویه المفرده ، الاغانی ، و…) ، تاریخی (جامع التواریخ، و…)، و همچنین، برخی کتب مذهبی ، همچون، خاوران نامه می‌باشد.

اولین آثاری که بتوان نام نقاشی بر آنها نهاد ، در غار دوشه لرستان و با حدود هشت تا ده‌هزار سال قدمت به دست آمده ، و در دوره تاریخی آنچه را که بتوان نقاشی نامید در دیوارنگاری‌های اشکانی و ساسانی می‌توان دید . با ورود اسلام به ایران، این کشور تا مدت‌ها تحت تسلط امویان و عباسیان اداره شد، و از آن پس ، با روی کار آمدن سلسله‌های ایرانی سامانیان، غزنویان، و آل بویه استقلال از دست رفتهٔ ایرانیان تا حدودی به آنها برگشت.

از این پس ، زمینه برای احیای هنر و فرهنگ ایرانی مهیا گردید و هنر ایرانی در خدمت اسلام درآمد. عمدهٔ آثار به دست آمده در این دوران شامل مصور سازی کتب می‌باشد و کمتر شامل نقاشی دیواری کاخ‌هاست.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information

همچنین، عنوان می‌شود که مسلمین در حین ترجمهٔ آثار یونانی و بیزانسی تصاویر این کتب را نیز کپی برداری کرده‌اند.

بر اساس اسناد سه دورهٔ متمایز ولی پیوسته برای تاریخ نقاشی قدیم ایرانی در نظر گرفته می‌شود:

1-دورهٔ سنت‌های کهن، فاصله از طبیعت‌گرایی یونان-رومی، و بازگشت به سنتهای پیشین را نشان می‌دهند.

2-دورهٔ شکوفایی نگارگری

3-دورهٔ تکوین شیوه‌های التقاطی

شیوه‌های نام گذاری مکاتب نگارگری ایرانی بر اساس مرکزیت امپراطوری حاکم بر کشور انجام شده است، یعنی هر جا که محل تمرکز قدرت و تجمع ثروت بوده و پایتخت  حکومت کشور بوده ، هنرمندان از گوشه و کنار، به میل و رغبت یا به اجبار، به آن جا میرفتند. این شیوه نامگذاری و تقسیم‌بندی مکاتب نگارگری ایرانی را محققان غربی رواج داده‌اند.

به منظور درک و توضیح بهتر تأثیر و تأثرات نگارگری ایرانی آن را در دوره‌های مختلف حکومتی سلسله‌های ایرانی یا پایتخت‌های همین حکومت‌ها، همچون مکتب سلجوقی، عباسی، شیراز، تبریز، یا برای مثال، هرات دسته‌بندی می‌کنند.

از جمله مکتب‌های نگارگری ایرانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مکتب سلجوقی

مکتب بغداد یا (عباسی)

مکتب تبریز اول (یا مغول)

مکتب شیراز اول

مکتب جلایری

مکتب شیراز دوم

مکتب هرات

مکتب بخارا

مکتب قزوین

مکتب تبریز دوم یا صفوی یا اصفهان