۲۳
آبان

کنده کاری روی چوب

کنده کاری روی چوب عبارت است از فرم دادن انواع چوب ها جهت ایجاد نقش های برجسته بر روی آن و تهیه ظروف و اشیا دیگر .