۲۳
آبان

کنده کاری روی چوب

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

کنده کاری روی چوب عبارت است از تمامی صنایع دستی که شامل فرم دادن انواع گوناگون چوب ها جهت ایجاد نقش های برجسته بر روی آنها و تهیه ظروف و اشیا دیگر