۲۳
آبان

نقاشی روی چوب

هنر نقش اندازی بر روی چوب ، با استفاده از طرحهای سنتی و رنگهای متنوع را نقاشی روی چوب می نامند .