۲۳
آبان

نازک کاری

هنر تولید اشیاء چوبی با استفاده از در کنار هم قرار دادن قطعات ریز چوب در این هنر ، چوب بر اساس طرح و نقش مورد نظر ، روکش می شود . با این تکنیک انواع تولیدات بسیار ظریف و با دقت تولید می گردد .