۲۳
آبان

منبت چوب

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

صنایع دستی منبت ،هنر کنده کاری و حکاکی بر روی چوب بر اساس نقشه ای دقیق با ابزاری مانند انواع مغار ها و اسکنه ها است.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information