۲۳
آبان

منب چوب

منبت هنر کنده کاری و حکاکی روی چوب بر اساس نقشه ای دقیق با ابزاری مانند انواع مغار ها و اسکنه ها می باشد