۲۳
آبان

معرق چوب

در این هنر با استفاده از انواع چوب درختان در رنگهای مختلف و بریدن آن به قطعات مورد نظر و گاه استفاده از استخوان شتر ، صدف ، مس ، برنج و پهلوی هم نشاندن این قطعات ، تابلو های زیبایی پدید می آورند . کار در پایان پلی استر و پولیش خورده تا براق گردد