۲۳
آبان

معرق منبت

در این هنر از تلفیق هنر منبت و معرق و اتصال این دو به یکدیگر ، تابلو های سه بعدی بوجود می آورند ، معرق نیمه برجسته و تمام برجسته از این نوع هنر می باشند .