۲۳
آبان

معرق منبت

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

در این هنرزیبا از تلفیق هنر منبت و معرق و اتصال این دو به هم ، تابلو های سه بعدی بوجود می آورند ، معرق نیمه برجسته و تمام برجسته از این نوع هنر بشمار میروند.

(IHCGI)Iran handicrafts General Information