۲۳
آبان

مشبک چوب

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

مشبک به معنی شبکه شبکه است . طرحهای مختلف گره انواع اسلیمی و بته جقه و … طرحهای مورد استفاده درهنر مشبک چوب است.

در این هنر طرح مورد نظر بر روی چوب سوراخ کاری شده و قسمت های منفی طرح در آورده می شود . معمولا طرح باقیمانده را نیز منبت کاری می کنند تا طرح بُعد پیدا کرده و زیبا تر شود.