۲۳
آبان

مشبک چوب

 مشبک به معنی شبکه شبکه یا سوراخ سوراخ است . طرحهای مختلف گره انواع اسلیمی و بته جقه و … طرحهای مورد استفاده در مشبک است .

در این هنر طرح مورد نظر بر روی چوب مشبک کاری شده و قسمت های منفی طرح در آورده می شود . معمولا طرح باقیمانده را نیز منبت کاری می نمایند تا طرح بُعد پیدا کرده و زیبا تر شود .