۲۳
آبان

بافت الیاف چوبی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

بافت الیاف چوبی (بامبو بافی و…) شامل تهیه اشیاء و وسایل زندگی از چوب بامبو می باشد.

بافتن ابزار و مصنوعاتی مانند سبد ، زنبیل و مانند آن از شاخه ها یا ساقه های باریک درخت که با توجه به شاخه استفاده شده در مناطق گوناگون ، نام های مختلف دارد .