۲۳
آبان

بافت الیاف چوبی

بافت الیاف چوبی (بامبو بافی….

تهیه اشیاء و وسایل زندگی از چوب بامبو .

بافتن مصنوعاتی مانند سبد ، زنبیل و مانند آن از شاخه ها یا ساقه های باریک درخت که با توجه به شاخه استفاده شده در مناطق گوناگون به نام های مختلف نامیده می شود .