۲۳
آبان

احجام چوبی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

احجام چوبی سنتی یا همان پیکر تراشی: ساختن تندیس ، مجسمه و حجم های تزئینی از چوب می باشد.