۲۳
آبان

احجام چوبی

احجام چوبی سنتی ( پیکر تراشی  )  : ساختن تندیس و حجم های تزئینی و مجسمه های زیبا از چوب می باشد .