ساز های سنتی

در اینجا خلاصه ای از مطالب گرداوری شده توسط هلدینگ امیران در خصوص این هنر خاص در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار خواهد گرفت. (IHCGI)Iran handicrafts General Information سازهای نواحی ایران شامل دو بخش می‌باشد: قسمت اول سازهای نواحی پارسی، که شامل جوغ، چوغرو، جاریگ، درک، انواع مختلف دایره و دف، انواع دهل و جره، [...]