دوستانی که به علت تکمیل ظرفیت موفق به شرکت در این نمایشگاه نشدند ، میتوانند برای نمایشگاه های پیش رو اقدام نمایند.