حدود ده سال به صورت بین المللی در زمینه تجارت هنر به صورت عام و صنایع دستی بصورت خاص کار می کنم و نزدیک به سه سال شده که شعبه ایران را افتتاح کردم.
هدف اولیه اتصال بازار صنایع دستی ایران بود به بازار بین المللی ولی نواقص و کمبود های بسیار ابتدایی و زیادی از همان مرحله اول به چشم بسیار مشهود بود. وجود دست های پشت پرده، فرسودگی سیستم مدیریت، چند دستگی و تعدد به اصطلاح صاحب نظران عدم اطلاع اولیه از نحوه و ملزومات ورود به بازار در عین وجود بیش از پنج ارگان به اصطلاح صاحب فن…جمع این ملزومات سد اولیه و بزرگی در بازار ارز اور پر سود و اشتغال زایی ایرانی بود سعی بسیار شد تیم قدرتمند تشکیل شد با اکثر صاحب مناصب در این حیطه جلساتی برگزار شد اما نشد انچه انتظار بود بسیار اسان بشود ماندیم میان راه با انگیزه ای تحلیل رفته و افسوسی بسیار که چرا باید کشور های کوچک افریقایی در جهان سهمی از هنر و محصولات صنایع دستی داشته باشند و ایران عزیزمان علیرغم شواف های زیاد و تبلیغات دروغین هیچ جایی در میان این بازار بزرگ نداشته باشد هدف را تغییر دادیم رسالت عوض شد دل از همراهی ارگان ها و صاحب مناصب بریدیم و تمرکز کردیم بر توانمند سازی هنرمندان بصورت انفرادی نمایشگاه ها برگزار شد فروشگاه ها تجهیز شد و رونق یافت و شد انچه می باید منتها ماند کلامی که باید با برخی به ظاهر دوستان داشت امیدوار بود ادمی به خیر کسان مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان دکتر امیر شریفی مجموعه هلدینگ امیران